Y=ctg(x)

y=ctgx funksiyasının qrafikinə görə onun aşağıdakı xassələrini vermək olar .
1.y=ctgx funksiyasının x=nk qiymətlərindən başqa x-ın bütün qiymətlərində təyin olunmuşdur .
2.y=ctgx funksiyası məhdud deyil .bütün həqiqi ədədlər çoxluğu onun qiymətlər çoxluğudur..ƏBQ və ƏKQ yoxdur.
3. x=n/2 + nk gotngens funksiyası sıfıra çevrilir.
4. y=ctgx funksiyası tək funksiyadır ..Ona görədə funksiyanın qrafiki koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir..
5. y=ctgx funksiyasının ən kiçik müsbət dövrü n bərabər olan dövrü funksiyadır.